Bulgarian Bible

Числа 6

Числа

Index

Глава 7

1

 И когато Моисей свърши поставянето на скинията и помаза и свети я с всичките й принадлежности, и олтара с всичките му прибори, и ги помаза и ги освети, 


2

 тогава Израилевите първенци, началниците на бащините им домове, които бяха първенци на племената и поставени главни надзиратели при преброяването, донесоха принос; 


3

 и поставиха приносите си пред Господа, шест покрити коли и дванадесет вола, по една кола от двама първенци, и по един вол от всекиго, и представиха ги пред скинията. 


4

 Тогава Господ говори на Моисея, казвайки: 


5

 Приеми тия неща от тях, и нека служат за вършенето работата на шатъра за срещане; и дай ги на левитите, на всекиго според работата му. 


6

 И тъй, Моисей взе колите и воловете и ги даде на лавитите; 


7

 двете коли и четирите вола даде на гирсонците, според работата им; 


8

 и четирите коли и осемте вола даде на на мерарийските синове, според работата им, под надзора на Итамара, син на свещеника Аарона. 


9

 А на каатците не даде; защото тяхната работа в светилището беше до носят на рамена. 


10

 И в деня, когато олтарът биде помазан, първенците принесоха за освещаването му; и първенците принесоха приносите си пред олтара. 


11

 И Господ рече на Моисея: Нека принасят приносите си за освещаването на олтара по един първенец на ден. 


12

 И тоя, който принесе приноса си на първия ден, беше Наасон, Аминадавовият син, от Юдовото племе; 


13

 и приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебния принос; 


14

 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян; 


15

 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 


16

 един козел в принос за грях; 


17

 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Наасона, Аминадавовият син. 


18

 На втория ден принесе Натанаил, Суаровият син, първенецът на Исахаровото племе ; 


19

 и за приноса си принесе едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос; 


20

 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян; 


21

 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 


22

 един козел в принос за грях; и един козел в принос за грях; 


23

 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Натанаила, Суаровият син. 


24

 На третия ден принесе първенецът на завулонците, Елиав, Хелоновият син. 


25

 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос; 


26

 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян; 


27

 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 


28

 един козел в принос за грях; 


29

 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елиава, Хелоновият син. 


30

 На четвъртия ден принесе Елисур, Седиуровият син, първенецът на рувимците. 


31

 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос; 


32

 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян; 


33

 един, юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 


34

 един козел в принос за грях; 


35

 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елисура, Седиуровият син. 


36

 На петия ден принесе първенецът на симеонците, Селумиил, Сурисадаевият син. 


37

 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено; с дървено масло, за хлебен принос 


38

 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян; 


39

 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 


40

 един козел в принос за грях; 


41

 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Селумиила, Сурисадаевият син. 


42

 На шестия ден принесе първенецът на гадците, Елиасаф, Деуиловият син. 


43

 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос; 


44

 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян; 


45

 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 


46

 един козел в принос за грях; 


47

 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елиасафа, Деуиловият син. 


48

 На седмия ден принесе първенецът на ефремците, Елисама, Амиудовият син. 


49

 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос; 


50

 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян; 


51

 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 


52

 един козел в принос за грях; 


53

 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елисама, Амиудовият син. 


54

 На осмия ден принесе първенецът на манасийците, Гамалиил, Федасуровият син. 


55

 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос; 


56

 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян; 


57

 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 


58

 един козел в принос за грях; 


59

 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Гамалиила, Федасуровият син. 


60

 На деветия ден принесе първенецът на вениаминците, Авидан, Гедеониевият син. 


61

 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос; 


62

 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян; 


63

 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 


64

 един козел в принос за грях; 


65

 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Авидана, Гедеониевият син. 


66

 На десетия ден принесе първенецът на данците, Ахиезер, Амисадаевият син. 


67

 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос; 


68

 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян; 


69

 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 


70

 един козел в принос за грях; 


71

 и за примирителна жертва две вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Ахиезера, Амисадаевият син. 


72

 На единадесетия ден принесе първенецът на асирците, Фагеил, Охрановият син. 


73

 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос; 


74

 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян; 


75

 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 


76

 един козел в принос за грях; 


77

 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Фагеил, Охрановият син. 


78

 На дванадесетия ден принесе първенецът на нефталимците, Ахирей, Енановият син. 


79

 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли : един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос; 


80

 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян; 


81

 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 


82

 един козел в принос за грях; 


83

 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Ахирея, Енановият син. 


84

 Тия бяха приносите от Израилевите първенци за освещаването на олтара в деня, когато биде помазан: дванадесет сребърни блюда, дванадесет сребърни легена и дванадесет златни темянника; 


85

 всяко сребърно блюдо беше от сто и тридесет сикли ; всичкото сребро на съдовете беше две хиляди и четиристотин сикли ; всичкото сребро на съдовете беше две хиляди и четиристотин сикли , според сикъла на светилището; 


86

 дванадесет златни темянника пълни с темян; (всеки темянник беше от десет сикли , според сикъла на светилището; всичкото злато на темянниците беше сто и двадесет сикли ); 


87

 всичкият добитък за всеизгаряне беше дванадесет юнеца, дванадесет овена, дванадесет едногодишни агнета, заедно с хлебния им принос, и дванадесет козела в принос за грях; 


88

 и всичкият добитък за примирителна жертва беше двадесет и четири юнеца, шестдесет овена, шестдесет козела и шестдесет едногодишни агнета. Така стана освещаването на олтара, след като биде помазан. 


89

 И когато влезе Моисей в шатъра за срещане, за да говори с Бога , тогава чу гласа; който му говореше отгоре на умилостивилището, което беше върху ковчега за плочите на свидетелството между двата херувима; и говореше му. 


Числа 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: