Croatian Bible

Genesis 9

Genesis

Return to Index

Chapter 10

1

  Ovo je povijest Noinih sinova: Šema, Hama i Jafeta, kojima su se rodili sinovi poslije Potopa. 


2

 Sinovi su Jafetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešak, Tiras. 


3

 A sinovi su Gomerovi: Aškenaz, Rifat i Togarma. 


4

 Javanovi su opet sinovi: Eliša, Taršiš, Kitijci i Dodanci. 


5

 Od njih su se razgranali narodi po otocima. To su Jafetovi sinovi prema svojim zemljama - svaki s vlastitim jezikom - prema svojim plemenima i narodima. 


6

 Sinovi su Hamovi: Kuš i Misrajim, Put i Kanaan. 


7

 Kuševi su: Seba, Havila, Sabta, Rama i Sabteka. Ramini su: Šeba i Dedan. 


8

 Od Kuša se rodio Nimrod, koji je postao prvi velmoža na zemlji. 


9

 Voljom Jahve bio je silan lovac. Zato se veli: "Kao Nimrod, silan lovac voljom Jahve." 


10

 Glavno uporište njegova kraljevstva bili su: Babilon, Erek, Akad i Kalne, svi u zemlji Šinearu. 


11

 Iz ove je zemlje došao Ašur. On je podigao Ninivu, Rehobot Ir, Kalah 


12

 i Resen između Ninive i Kalaha (to je glavni grad). 


13

 Od Misrajima potekli su Ludijci, Anamijci, Lehabijci, Naftuhijci, 


14

 pa Patrušani, Kasluhijci i Kaftorci, od kojih su potekli Filistejci. 


15

 Od Kanaana potječe Sidon, njegov prvenac, i Het. 


16

 Dalje: Jebusejci, Amorejci, Girgašani, 


17

 Hivijci, Arkijci, Sinijci, 


18

 Arvađani, Semarjani i Hamaćani. Poslije se kanaanska plemena razgranaše, 


19

 tako da se granica Kanaanaca protezala od Sidona prema Geraru sve do Gaze pa prema Sodomi, Gomori, Admi i Sebojimu sve do Leše. 


20

 To su sinovi Hamovi prema svojim plemenima i jezicima, po svojim zemljama i narodima. 


21

 A i Šemu - praocu svih sinova Eberovih i starijem bratu Jafetovu - rodili se sinovi. 


22

 Šemovi su sinovi: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud i Aram. 


23

 A Aramovi su sinovi: Us, Hul, Geter i Maš. 


24

 Arpakšad rodi Šelaha, Šelah rodi Ebera. 


25

 Eberu su se rodila dva sina: jednomu bješe ime Peleg, jer se za njegova vijeka zemlja razdijelila. Njegovu je bratu bilo ime Joktan. 


26

 Od Joktana se rodiše: Almodad, Šelef, Hasarmavet, Jerah, 


27

 Hadoram, Uzal, Dikla, 


28

 Obal, Abimael, Šeba, 


29

 Ofir, Havila i Jobab. Sve su to sinovi Joktanovi. 


30

 Njihova se naselja protezahu od Meše sve do Sefara, brdovitih krajeva na istoku. 


31

 To su sinovi Šemovi prema svojim plemenima, jezicima i zemljama, po svojim narodima. 


32

 To su rodovi Noinih sinova prema svojim lozama i narodima. Od njih su se razgranali narodi po zemlji poslije Potopa. 


Genesis 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: