Hungarian Bible

Numbers 25

Numbers

Return to Index

Chapter 26

1

  És lőn a csapás után, szóla az Úr Mózesnek és Eleázárnak, az Áron pap fiának, mondván: 


2

  Vegyétek számba Izráel fiainak egész gyülekezetét, húsz esztendőstől fogva és feljebb, az ő atyáiknak háznépe szerint; mindenkit, a ki hadba mehet Izráelben. 


3

  Szóla azért velök Mózes és Eleázár, a pap, a Moáb mezőségében a Jordán mellett, Jérikhó ellenében, mondván: 


4

  [Vegyétek] [számba] [a népet,] húsz esztendőstől fogva és feljebb, a miképen parancsolta vala az Úr Mózesnek és Izráel fiainak, a kik kijöttek volt Égyiptom földéből. 


5

  Rúben elsőszülötte Izráelnek. Rúben fiai [ezek:] Hánoktól a Hánokiták, Pallutól a Palluiták nemzetsége. 


6

  Heczrontól a Heczroniták nemzetsége, Kármitól a Kármiták nemzetsége. 


7

  Ezek a Rúbeniták nemzetségei. És lőn az ő számok negyvenhárom ezer, hétszáz és harmincz. 


8

  És a Pallu fiai [valának:] Eliáb. 


9

  Eliáb fiai pedig, Nemuél, Dáthán és Abirám. Ez a Dáthán és Abirám a gyülekezet előljárói valának, a kik feltámadtak vala Mózes ellen és Áron ellen. 


10

  És megnyitá a föld az ő száját, és elnyelé őket és Kórét, meghalván az a gyülekezet, mivelhogy megemészte a tűz kétszáz és ötven férfiút, a kik intőpéldául lőnek. 


11

  Kóré fiai pedig nem halának meg. 


12

  Simeon fiai az ő nemzetségeik szerint [ezek:] Nemuéltől a Nemuéliták nemzetsége, Jámintól a Jáminiták nemzetsége, Jákintól a Jákiniták nemzetsége. 


13

  Zerákhtól a Zerákhiták nemzetsége. Saultól a Sauliták nemzetsége. 


14

  Ezek a Simeoniták nemzetségei: huszonkét ezer és kétszáz. 


15

  Gád fiai az ő nemzetségeik szerint [ezek:] Sefontól a Sefoniták nemzetsége, Haggitól a Haggiták nemzetsége, Súnitól a Súniták nemzetsége. 


16

  Oznitól az Ozniták nemzetsége, Éritől az Ériták nemzetsége. 


17

  Arodtól az Aroditák nemzetsége, Arélitől az Aréliták nemzetsége. 


18

  Ezek Gád fiainak nemzetségei; az ő számok szerint negyven ezer és ötszáz. 


19

  Júda fiai: Ér és Onán. És meghala Ér és Onán a Kanaán földén. 


20

  Júda fiai pedig az ő nemzetségeik szerint [ezek] valának: Séláhtól a Séláhiták nemzetsége, Pérecztől a Pérecziták nemzetsége, Zerákhtól a Zerákhiták nemzetsége. 


21

  Pérecz fiai valának pedig: Heczrontól a Heczroniták nemzetsége; Hámultól a Hámuliták nemzetsége. 


22

  Ezek Júda nemzetségei az ő számok szerint: hetvenhat ezer ötszáz. 


23

  Izsakhár fiai az ő nemzetségeik szerint [ezek:] Thólától a Thóláiták nemzetsége; Puvától a Puviták nemzetsége; 


24

  Jásubtól a Jásubiták nemzetsége; Simrontól a Simroniták nemzetsége. 


25

  Ezek Izsakhár nemzetségei az ő számok szerint: hatvannégy ezer háromszáz. 


26

  Zebulon fiai az ő nemzetségeik szerint [ezek:] Szeredtől a Szerediták nemzetsége, Élontól az Éloniták nemzetsége, Jahleéltől a Jahleéliták nemzetsége. 


27

  Ezek a Zebuloniták nemzetségei az ő számok szerint: hatvan ezer ötszáz. 


28

  József fiai az ő nemzetségeik szerint [ezek:] Manasse és Efraim. 


29

  Manasse fiai: Mákirtól a Mákiriták nemzetsége. Mákir nemzé Gileádot; Gileádtól a Gileáditák nemzetsége. 


30

  Ezek Gileád fiai: Jezertől a Jezeriták nemzetsége, Hélektől a Hélekiták nemzetsége. 


31

  És Aszriéltől az Aszriéliták nemzetsége; Sekemtől a Sekemiták nemzetsége. 


32

  És Semidától a Semidáták nemzetsége és Héfertől a Héferiták nemzetsége. 


33

  Czélofhádnak pedig, a Héfer fiának nem voltak fiai, hanem leányai; és a Czélofhád leányainak nevei ezek: Makhla, Nóa, Hogla, Milkha és Thircza. 


34

  Ezek Manasse nemzetségei, és az ő számok ötvenkét ezer és hétszáz. 


35

  Ezek Efraim fiai az ő nemzetségeik szerint: Suthelákhtól a Suthelákhiták nemzetsége, Békertől a Békeriták nemzetsége, Tahántól a Tahániták nemzetsége. 


36

  Ezek pedig a Suthelákh fiai: Érántól az Érániták nemzetsége. 


37

  Ezek Efraim fiainak nemzetségei az ő számok szerint: harminczkét ezer és ötszáz. Ezek József fiai az ő nemzetségeik szerint. 


38

  Benjámin fiai az ő nemzetségeik szerint [ezek:] Belától a Belaiták nemzetsége; Asbéltől az Asbéliták nemzetsége; Ahirámtól az Ahirámiták nemzetsége. 


39

  Sefufámtól a Sefufámiták nemzetsége; Hufámtól a Hufámiták nemzetsége. 


40

  Bela fiai pedig valának: Ard és Naamán: Ardtól az Arditák nemzetsége; Naamántól a Naamániták nemzetsége. 


41

  Ezek Benjámin fiai az ő nemzetségeik szerint, és számok: negyvenöt ezer és hatszáz. 


42

  Ezek Dán fiai az ő nemzetségeik szerint: Suhámtól a Suhámiták nemzetsége. Ezek Dán nemzetségei, az ő nemzetségeik szerint. 


43

  A Suhamiták minden nemzetsége az ő számok szerint: hatvannégy ezer és négyszáz. 


44

  Áser fiai az ő nemzetségeik szerint [ezek:] Jimnától a Jimnaiták nemzetsége; Jisvitől a Jisviták nemzetsége; Bériától a Bérihiták nemzetsége. 


45

  A Béria fiaitól: Khébertől a Khéberiták nemzetsége, Malkiéltől a Malkiéliták nemzetsége. 


46

  Áser leányának pedig neve vala Sérah. 


47

  Ezek Áser fiainak nemzetségei az ő számok szerint: ötvenhárom ezer és négyszáz. 


48

  Nafthali fiai az ő nemzetségeik szerint [ezek:] Jakhczeéltől a Jakhczeéliták nemzetsége, Gúnitól a Gúniták nemzetsége. 


49

  Jéczertől a Jéczeriták nemzetsége; Sillémtől a Sillémiták nemzetsége. 


50

  Ezek Nafthali nemzetségei az ő nemzetségeik szerint: az ő számok pedig negyvenöt ezer és négyszáz. 


51

  Ezek Izráel fiainak megszámláltjai: hatszáz egyezer hétszáz harmincz. 


52

  Szóla pedig az Úr Mózesnek, mondván: 


53

  Ezeknek osztassék el az a föld örökségül, az ő neveiknek száma szerint. 


54

  A nagyobb számúnak adj nagyobb örökséget, a kisebb számúnak pedig tedd kisebbé az ő örökségét; mindeniknek az ő száma szerint adattassék az ő öröksége. 


55

  De sorssal osztassék el a föld; az ő atyjok törzseinek nevei szerint örököljenek. 


56

  A sors szerint osztassék el az örökség, mind a sok és mind a kevés között. 


57

  Ezek pedig Lévi megszámláltjai az ő nemzetségeik szerint: Gérsontól a Gérsoniták nemzetsége; Kéháttól a Kéhátiták nemzetsége; Méráritól a Méráriták nemzetsége. 


58

  Ezek Lévi nemzetségei: a Libniták nemzetsége, a Hébroniták nemzetsége, a Makhliták nemzetsége, a Músiták nemzetsége, a Kórahiták nemzetsége. Kéhát pedig nemzé Amrámot. 


59

  Amrám feleségének neve pedig Jókebed, a Lévi leánya, a ki Égyiptomban született Lévinek; és ő szülte Amrámnak Áront, Mózest, és Miriámot, az ő leánytestvéröket. 


60

  És születének Áronnak: Nádáb és Abihu, Eleázár és Ithamár. 


61

  És meghalának Nádáb és Abihu, mikor idegen tűzzel áldozának az Úr előtt. 


62

  És vala azoknak száma: huszonhárom ezer, mind férfiak, egy hónapostól fogva és feljebb; mert nem voltak beszámlálva az Izráel fiai közé, mivel nem adatott nékik örökség Izráel fiai között. 


63

  Ezek Mózesnek és Eleázárnak, a papnak megszámláltjai, a kik megszámlálák Izráel fiait a Moáb mezőségében, Jérikhó átellenében a Jordán mellett. 


64

  Ezek között pedig nem volt senki a Mózestől és Áron paptól megszámláltattak közűl, mikor megszámlálták vala Izráel fiait a Sinai pusztájában. 


65

  Mert az Úr mondotta vala nékik: Bizonynyal meghalnak a pusztában; és senki nem maradt meg azok közül, hanem csak Káleb, a Jefunné fia, és Józsué, a Nún fia. 


Numbers 27

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: