Hungarian Bible

1 Kings 3

1 Kings

Return to Index

Chapter 4

1

  És lőn Salamon király az egész Izráel felett királylyá. 


2

  Ezek [valának] pedig az ő főemberei: Azária, Sádók papnak fia. 


3

  Elihóref és Ahija, Sisának fiai íródeákok, Jósafát, az Ahilud fia, emlékíró vala. 


4

  És Benája, a Jójada fia, a sereg hadnagya; Sádók pedig és Abjátár papok. 


5

  És Azáriás, a Nátán fia, a tiszttartók előljárója; és Zábud, a Nátán fia, főtanácsos és a király barátja. 


6

  És Ahisár udvarbíró; Adónirám pedig, az Abda fia, kincstartó. 


7

  Vala pedig Salamonnak tizenkét tiszttartója az egész Izráelen, a kik ellátták a királyt és az ő háznépét: esztendőnként mindeniknek egy hónapig kellett az ellátásról gondot viselnie. 


8

  És ezek azoknak neveik: Húrnak fia az Efraim hegyén. 


9

  Dékernek fia Mákásban, Sahálbimban, Béth-Semesben és Elonban és Béth- Hanánban. 


10

  Hésednek fia Arúbotban, ő hozzá tartozott Szókó és Héfer egész földe. 


11

  Abinádáb fiaié volt Dór egész határa. A Salamon leánya, Táfát, vala néki felesége. 


12

  Bahana, az Ahilud fia, [bírja vala] Taanákot és Megiddót és egész Béth- Seánt, mely Sartána mellett vala Jezréel alatt, Béth-Seántól fogva mind Abela Méholáig és mind Jokméámon túl. 


13

  Gébernek fia, Rámóth Gileádban: övé valának Jáirnak, a Manasse fiának falui, melyek Gileádban [valának;] az övé volt az Argób tartománya, mely Básánban vala, hatvan nagy város kőfallal és érczzárakkal [megerősítve. 


14

  Ahinádáb, Iddó fia Mahanáimban. 


15

  Ahimaás Naftaliban; a Salamon leányát, Bosmátát vevé magának feleségül ő is. 


16

  Bahana, Khúsai fia, Áserben és Alóthban. 


17

  Jósafát, Paruákh fia, Issakhárban. 


18

  Simei, Éla fia, Benjáminban. 


19

  Géber, Uri fia, a Gileád földében, Sihonnak, az Emoreus királyának földében, és Ógnak, a Básánbeli királynak [földében;] és [ez] egy tiszttartó [bírja vala] azt a földet. 


20

  És Júda és Izráel megsokasodott, olyan sok volt, mint a tenger mellett való föveny, és ettek, ittak és vigadtak. 


21

  Salamon pedig uralkodék minden országokon a folyóvíztől fogva egész a Filiszteusok földéig és Égyiptomnak határáig, és ajándékokat hoznak vala, és szolgálnak vala Salamonnak, életének minden idejében. 


22

  És Salamon eledele naponként [ez] vala: harmincz véka zsemlyeliszt és hatvan véka közönséges liszt; 


23

  Tíz hízlalt ökör, húsz füvön járt ökör és száz juh; a szarvasokon, őzeken, bivalokon és hízlalt madarakon kivül. 


24

  Mert ő uralkodék minden helyeken a folyóvizen túl Thifsától fogva egész Gázáig; minden királyokon, a kik a folyóvizen túl valának; és békessége volt néki minden alattvalóitól köröskörül. 


25

  És lakozék Júda és Izráel bátorsággal, kiki mind az ő szőlőtője és fügefája alatt. Dántól fogva Bersebáig; Salamonnak minden idejében. 


26

  És Salamonnak volt negyvenezer szekérbe való lova az istállókban, és tizenkétezer lovagja. 


27

  És ezek a tiszttartók ellátták Salamon királyt és mindazokat, a kik a Salamon király asztalánál valának, kiki az ő hónapján, minden fogyatkozás nélkül. 


28

  Azután árpát és szalmát is hoztak a lovaknak és a paripáknak arra a helyre, a hol a [király] volt, kiki az ő rendelete szerint. 


29

  És az Isten adott bölcseséget Salamonnak és igen nagy értelmet és mély szívet, mint a fövény, mely a tenger partján van. 


30

  Úgy hogy a Salamon bölcsesége nagyobb volt, mint a napkelet minden fiainak bölcsesége és Égyiptomnak egész bölcsesége. 


31

  Sőt bölcsebb volt minden embereknél, [még] az Ezráhita Ethánnál is és Hémánnál, Kálkólnál és Dardánál, a Máhol fiainál; és híre neve vala minden nemzetségek között köröskörül. 


32

  És szerze háromezer példabeszédet, és az ő énekeinek [száma] ezer és öt volt. 


33

  Szólott a fákról is, a Libánon czédrusfájától az izsópig, a mely a falból nevekedik ki; és szólott a barmokról, a madarakról, a csúszó- mászó állatokról és a halakról is. 


34

  És jőnek vala minden népek közül, hogy hallgassák a Salamon bölcseségét; a földnek minden királyaitól, a kik hallották vala az ő bölcseségét. 


1 Kings 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: