Hungarian Bible

Matthew 13

Matthew

Return to Index

Chapter 14

1

  Abban az időben hírét hallá Heródes negyedes fejedelem Jézusnak, 


2

  És monda szolgáinak: Ez ama Keresztelő János; ő támadt fel a halálból, és azért működnek benne az erők. 


3

  Mert Heródes elfogatta vala Jánost, és megkötöztetvén, tömlöczbe vetette vala Heródiásért, az ő testvérének, Fülöpnek feleségéért. 


4

  Mert ezt mondja vala néki János: Nem szabad néked ővele élned. 


5

  De mikor meg akarta öletni, félt a sokaságtól, mert mint egy prófétát úgy tartják vala őt. 


6

  Hanem mikor a Heródes születése napját ünnepelék, tánczola a Heródiás leánya ő előttük, és megtetszék Heródesnek; 


7

  Azért esküvéssel fogadá, hogy a mit kér, megadja néki. 


8

  A leány pedig, anyja rábeszélésére, monda: Add ide nékem egy tálban a Keresztelő János fejét. 


9

  És megszomorodék a király, de esküjéért és a vendégek miatt parancsolá, hogy adják oda. 


10

  És elküldvén, fejét véteté Jánosnak a tömlöczben. 


11

  És előhozák az ő fejét egy tálban, és adák a leánynak; az pedig vivé az ő anyjának. 


12

  És előjövén az ő tanítványai, elvivék a testet, és eltemeték azt; és elmenvén, megjelenték Jézusnak. 


13

  És mikor ezt meghallotta Jézus, elméne onnét hajón egy puszta helyre egyedül. A sokaság pedig ezt hallva, gyalog követé őt a városokból. 


14

  És kimenvén Jézus, láta nagy sokaságot, és megszáná őket, és azoknak betegeit meggyógyítá. 


15

  Mikor pedig estveledék, hozzá menének az ő tanítványai, mondván: Puszta hely ez, és az idő már elmúlt; bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek el a falvakba és vegyenek magoknak eleséget. 


16

  Jézus pedig monda nékik: Nem szükség elmenniök; adjatok nékik ti enniök. 


17

  Azok pedig mondának néki: Nincsen itt, csupán öt kenyerünk és két halunk. 


18

  Ő pedig monda: Hozzátok azokat ide hozzám. 


19

  És mikor megparancsolá a sokaságnak, hogy üljenek le a fűre, vevé az öt kenyeret és két halat, és szemeit az égre emelvén, hálákat ada; és megszegvén a kenyereket, adá a tanítványoknak, a tanítványok pedig a sokaságnak. 


20

  És mindnyájan evének, és megelégedének; és felszedék a maradék darabokat, tizenkét teli kosárral. 


21

  A kik pedig ettek vala, mintegy ötezeren valának férfiak, asszonyokon és gyermekeken kívül. 


22

  És mindjárt kényszeríté Jézus az ő tanítványait, hogy szálljanak a hajóba és menjenek át előre a túlsó partra, míg ő elbocsátja a sokaságot. 


23

  És a mint elbocsátá a sokaságot, felméne a hegyre, magánosan imádkozni. Mikor pedig beestveledék, egyedül vala ott. 


24

  A hajó pedig immár a tenger közepén vala, a haboktól háborgattatva; mivelhogy a szél szembe fújt vala. 


25

  Az éjszaka negyedik részében pedig hozzájuk méne Jézus, a tengeren járván. 


26

  És mikor látták a tanítványok, hogy ő a tengeren jára, megrémülének, mondván: Ez kísértet; és a félelem miatt kiáltozának. 


27

  De Jézus azonnal szóla hozzájuk, mondván: Bízzatok; én vagyok, ne féljetek! 


28

  Péter pedig felelvén néki, monda: Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. 


29

  Ő pedig monda: Jövel! És Péter kiszállván a hajóból, jár vala a vizeken, hogy Jézushoz menjen. 


30

  De látva a nagy szelet, megrémüle; és a mikor kezd vala merülni, kiálta, mondván: Uram, tarts meg engem! 


31

  Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét, megragadá őt, és monda néki: Kicsinyhitű, miért kételkedél? 


32

  És a mikor beléptek a hajóba, elállt a szél. 


33

  A hajóban levők pedig hozzámenvén, leborulának előtte, mondván: Bizony, Isten Fia vagy! 


34

  És általkelvén, eljutának Genezáret földére. 


35

  És mikor megismerték őt annak a helynek lakosai, szétküldének abba az egész környékbe, és minden beteget hozzá hozának; 


36

  És kérik vala őt, hogy csak az ő ruhájának peremét illethessék. És a kik illeték vala, mindnyájan meggyógyulának. 


Matthew 15

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: