Hungarian Bible

Matthew 16

Matthew

Return to Index

Chapter 17

1

  És hat nap mulva magához vevé Jézus Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és felvivé őket magokban egy magas hegyre. 


2

  És elváltozék előttök, és az ő orczája ragyog vala, mint a nap, ruhája pedig fehér lőn, mint a fényesség. 


3

  És ímé megjelenék ő nékik Mózes és Illés, a kik beszélnek vala ő vele. 


4

  Péter pedig megszólalván, monda Jézusnak: Uram, jó nékünk itt lennünk. Ha akarod, építsünk itt három hajlékot, néked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet. 


5

  Mikor ő még beszél vala, ímé, fényes felhő borítá be őket; és ímé szózat lőn a felhőből, mondván: Ez az én szerelmes Fiam, a kiben én gyönyörködöm: őt hallgassátok. 


6

  És a tanítványok a mint ezt hallák, arczra esének és igen megrémülének. 


7

  Jézus pedig hozzájok menvén, illeté őket, és monda: Keljetek fel és ne féljetek! 


8

  Mikor pedig szemeiket fölemelék, senkit sem látának, hanem csak Jézust egyedül. 


9

  És mikor a hegyről alájövének, megparancsolá nékik Jézus, mondván: Senkinek se mondjátok el a mit láttatok, míg fel nem támadt az embernek Fia a halálból. 


10

  És megkérdezék őt az ő tanítványai, mondván: Miért mondják tehát az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljőnie? 


11

  Jézus pedig felelvén, monda nékik: Illés bizony eljő előbb, és mindent helyreállít; 


12

  De mondom néktek, hogy Illés immár eljött, és nem ismerék meg őt, hanem azt mívelék vele, a mit akarának. Ezenképen az ember Fiának is szenvednie kell majd ő tőlük. 


13

  Ekkor megértették a tanítványok, hogy Keresztelő Jánosról szóla nékik. 


14

  És mikor a sokasághoz értek, egy ember jöve hozzá, térdre esvén ő előtte, 


15

  És mondván: Uram, könyörülj az én fiamon, mert holdkóros és kegyetlenül szenved; mivelhogy gyakorta esik a tűzbe, és gyakorta a vízbe. 


16

  És elvittem őt a te tanítványaidhoz, és nem tudták őt meggyógyítani. 


17

  Jézus pedig felelvén, monda: Óh hitetlen és elfajult nemzetség! vajjon meddig leszek veletek? vajjon meddig szenvedlek titeket? Hozzátok őt ide nékem. 


18

  És megdorgálá őt Jézus, és kiméne belőle az ördög; és meggyógyula a gyermek azon órától fogva. 


19

  Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén, mondának néki: Mi miért nem tudtuk azt kiűzni? 


20

  Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek. 


21

  Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanemha könyörgés és bőjtölés által. 


22

  Mikor pedig Galileában jártak vala, monda nékik Jézus: Az ember Fia emberek kezébe adatik; 


23

  És megölik őt, de harmadnapon föltámad. És felettébb megszomorodának. 


24

  Mikor pedig eljutottak vala Kapernaumba, a kétdrakma-szedők Péterhez menének és mondának néki: A ti mesteretek nem fizeti-é a kétdrakmát? 


25

  Monda: Igen. És mikor beméne a házba, megelőzé őt Jézus, mondván: Mit gondolsz Simon? A föld királyai kiktől szednek vámot vagy adót? a fiaiktól-é, vagy az idegenektől? 


26

  Monda néki Péter: Az idegenektől. Monda néki Jézus: Tehát a fiak szabadok. 


27

  De hogy őket meg ne botránkoztassuk, menj a tengerre, vesd be a horgot, és vond ki az első halat, a mely rá akad: és felnyitván a száját, egy státert találsz benne: azt kivévén, add oda nékik én érettem és te éretted. 


Matthew 18

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: