Hungarian Bible

Mark 14

Mark

Return to Index

Chapter 15

1

  És mindjárt reggel tanácsot tartván a főpapok a vénekkel és írástudókkal, és az egész tanács, megkötözvén Jézust, elvivék és átadák Pilátusnak. 


2

  És megkérdé őt Pilátus: Te vagy-é a zsidók királya? Ő pedig felelvén, monda néki: Te mondod. 


3

  És erősen vádolják vala őt a főpapok. 


4

  Pilátus pedig ismét megkérdé őt, mondván: Semmit sem felelsz-é? Ímé, mennyi tanúbizonyságot szólnak ellened! 


5

  Jézus pedig semmit sem felele, annyira hogy Pilátus elcsudálkozék. 


6

  Ünnepenként pedig egy foglyot szokott vala elbocsátani nékik, a kit épen óhajtának. 


7

  Vala pedig egy Barabbás nevű, megkötöztetve ama lázadókkal együtt, a kik a lázadás alkalmával gyilkosságot követtek vala el. 


8

  És a sokaság kiáltván, kezdé kérni [Pilátust] arra, a mit mindenkor megtesz vala nékik. 


9

  Pilátus pedig felele nékik, mondván: Akarjátok-é, hogy elbocsássam néktek a zsidók királyát? 


10

  Mert tudja vala, hogy irígységből adták őt kézbe a főpapok. 


11

  A főpapok azonban felindíták a sokaságot, hogy inkább Barabbást bocsássa el nékik. 


12

  Pilátus pedig felelvén, ismét monda nékik: Mit akartok tehát, hogy cselekedjem ezzel, a kit a zsidók királyának mondotok? 


13

  És azok ismét kiáltának: Feszítsd meg őt! 


14

  Pilátus pedig monda nékik: Mert mi rosszat cselekedett? Azok pedig annál jobban kiáltanak vala: Feszítsd meg őt! 


15

  Pilátus pedig eleget akarván tenni a sokaságnak, elbocsátá nékik Barabbást, Jézust pedig megostoroztatván, kezökbe adá, hogy megfeszítsék. 


16

  A vitézek pedig elvivék őt az udvar belső részébe, a mi az őrház; és összehívák az egész csapatot. 


17

  És bíborba öltözteték őt, és tövisből font koszorút tevének a fejére, 


18

  És elkezdék őt köszönteni: Üdvöz légy, zsidók királya! 


19

  És verik vala a fejét nádszállal, és köpdösik vala őt, és térdet hajtva tisztelik vala őt. 


20

  Mikor pedig kicsúfolták őt, leveték róla a bíbor ruhát, és a maga ruháiba öltözteték; és kivivék őt, hogy megfeszítsék. 


21

  És kényszerítének egy mellettök elmenőt, bizonyos czirénei Simont, a ki a mezőről jő vala, Alekszándernek és Rufusnak az atyját, hogy vigye az ő keresztjét. 


22

  És vivék őt a Golgotha [nevű] helyre, a mely megmagyarázva annyi, mint: koponya helye. 


23

  És mirhás bort adnak vala néki inni; de ő nem fogadá el. 


24

  És megfeszítvén őt, eloszták az ő ruháit, sorsot vetvén azokra, ki mit kapjon. 


25

  Vala pedig három óra, mikor megfeszíték őt. 


26

  Az ő kárhoztatásának oka pedig így vala fölébe felírva: A zsidók királya. 


27

  Két rablót is megfeszítének vele, egyet jobb és egyet bal keze felől. 


28

  És beteljesedék az írás, a mely [azt] mondja: És a bűnösök közé számláltaték. 


29

  Az arra menők pedig szidalmazzák vala őt, fejüket hajtogatván és mondván: Hah! a ki lerontod a templomot, és három nap alatt fölépíted; 


30

  Szabadítsd meg magadat, és szállj le a keresztről! 


31

  Hasonlóképen pedig a főpapok is, csúfolodván egymás között, az írástudókkal együtt mondják vala: Másokat megtartott, magát nem bírja megtartani. 


32

  A Krisztus, az Izráel királya, szálljon le most a keresztről, hogy lássuk és higyjünk. A kiket vele feszítettek meg, azok is szidalmazzák vala őt. 


33

  Mikor pedig hat óra lőn, sötétség támada az egész földön kilencz óráig. 


34

  És kilencz órakor fennszóval kiálta Jézus mondván: Elói, Elói! Lamma Sabaktáni? a mi megmagyarázva annyi, mint: Én Istenem, én Istenem! miért hagyál el engemet? 


35

  Némelyek pedig meghallván ezt az ott állók közül, mondának: Ímé Illést hívja. 


36

  Egy ember pedig odafutamodék és egy szivacsot megtöltvén eczettel és azt nádszálra tűzvén, inni ada néki, mondván: Hagyjátok el, lássuk, ha eljő- é Illés, hogy levegye őt. 


37

  Jézus pedig nagy fennszóval kiáltván kibocsátá lelkét. 


38

  És a templom kárpítja fölétől aljáig ketté hasada. 


39

  Látván pedig a százados, a ki vele átellenben áll vala, hogy ekként kiáltva bocsátá ki lelkét, monda: Bizony, ez az ember Isten Fia vala! 


40

  Valának pedig asszonyok is, a kik távolról nézik vala, a kik között vala Mária Magdaléna, és Mária, a kis Jakabnak és Józsénak anyja, és Salomé, 


41

  A kik, mikor Galileában vala, akkor is követték vala őt, és szolgálnak vala néki; és sok más asszony, a kik vele mentek vala fel Jeruzsálembe. 


42

  És mikor immár este lőn, mivelhogy péntek vala, azaz szombat előtt való nap, 


43

  Eljöve az arimathiai József, egy tisztességes tanácsbeli, a ki maga is várja vala az Isten országát; beméne bátran Pilátushoz, és kéré Jézusnak testét. 


44

  Pilátus pedig csodálkozék, hogy immár meghalt volna; és magához hivatva a századost, megkérdé tőle, ha régen halt-é meg? 


45

  És megtudván a századostól, odaajándékozá a testet Józsefnek. 


46

  Ő pedig gyolcsot vásárolván, és levévén őt, begöngyölé a gyolcsba, és elhelyezé egy sírboltba, a mely kősziklából vala kivágva; és követ hengeríte a sírbolt szájára. 


47

  Mária Magdaléna pedig és Mária, a Józsé [anyja,] nézik vala, hová helyezék. 


Mark 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: