Hungarian Bible

Luke 24

John

Return to Index

Chapter 1

1

  Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge. 


2

  Ez kezdetben az Istennél vala. 


3

  Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett. 


4

  Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága; 


5

  És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. 


6

  Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János. 


7

  Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higyjen ő általa. 


8

  Nem ő vala a világosság, hanem [jött,] hogy bizonyságot tegyen a világosságról. 


9

  Az igazi világosság eljött volt [már] a világba, a mely megvilágosít minden embert. 


10

  A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. 


11

  Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt. 


12

  Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében hisznek; 


13

  A kik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek. 


14

  És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. 


15

  János bizonyságot tett ő róla, és kiáltott, mondván: Ez vala, a kiről mondám: A ki utánam jő, előttem lett, mert előbb volt nálamnál. 


16

  És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért. 


17

  Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem [pedig] és az igazság Jézus Krisztus által lett. 


18

  Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, a ki az Atya kebelében van, az jelentette ki [őt.] 


19

  És ez a János bizonyságtétele, a mikor a zsidók papokat és Lévitákat küldöttek Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt: Kicsoda vagy te? 


20

  És megvallá és nem tagadá; és megvallá, hogy: Nem én vagyok a Krisztus. 


21

  És kérdezék őt: Kicsoda tehát? Illés vagy-é te? És monda: Nem vagyok. A próféta vagy-é te? És ő felele: Nem. 


22

  Mondának azért néki: Kicsoda vagy? Hogy megfelelhessünk azoknak, a kik minket elküldöttek: Mit mondasz magad felől? 


23

  Monda: Én kiáltó szó vagyok a pusztában. Egyengessétek az Úrnak útját, a mint megmondotta Ésaiás próféta. 


24

  És a küldöttek a farizeusok közül valók voltak: 


25

  És megkérdék őt és mondának néki: Miért keresztelsz tehát, ha te nem vagy a Krisztus, sem Illés, sem a próféta? 


26

  Felele nékik János, mondván: Én vízzel keresztelek; de köztetek van, a kit ti nem ismertek. 


27

  Ő az, a ki utánam jő, a ki előttem lett, a kinek én nem vagyok méltó, hogy saruja szíjját megoldjam. 


28

  Ezek Béthabarában lettek, a Jordánon túl, a hol János keresztel vala. 


29

  Másnap látá János Jézust ő hozzá menni, és monda: Ímé az Istennek ama báránya, a ki elveszi a világ bűneit! 


30

  Ez az, a kiről én ezt mondám: Én utánam jő egy férfiú, a ki előttem lett, mert előbb volt nálamnál. 


31

  És én nem ismertem őt; de hogy megjelentessék Izráelnek, azért jöttem én, a ki vízzel keresztelek. 


32

  És bizonyságot tőn János, mondván: Láttam a Lelket leszállani az égből, mint egy galambot; és megnyugovék ő rajta. 


33

  És én nem ismertem őt; de a ki elkülde engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondá nékem: A kire látod a Lelket leszállani és rajta megnyugodni, az az, a ki keresztel Szent Lélekkel. 


34

  És én láttam, és bizonyságot tettem, hogy ez az Isten Fia. 


35

  Másnap ismét [ott] állt vala János és kettő az ő tanítványai közül; 


36

  És ránézvén Jézusra, a mint [ott] jár vala, monda: Ímé az Isten Báránya! 


37

  És hallá őt a két tanítvány, a mint szól vala, és követék Jézust. 


38

  Jézus pedig hátrafordulván és látván, hogy követik azok, monda nékik: 


39

  Mit kerestek? Azok pedig mondának néki: Rabbi, (a mi megmagyarázva azt teszi: Mester) hol lakol? 


40

  Monda nékik: Jőjjetek és lássátok meg. Elmenének és megláták, hol lakik; és nála maradának azon a napon: vala pedig körülbelül tíz óra. 


41

  A kettő közül, a kik Jánostól [ezt] hallották és őt követték vala, András volt az egyik, a Simon Péter testvére. 


42

  Találkozék ez először a maga testvérével, Simonnal, és monda néki: Megtaláltuk a Messiást (a mi megmagyarázva azt teszi: Krisztus); 


43

  És vezeté őt Jézushoz. Jézus pedig reá tekintvén, monda: Te Simon vagy, a Jóna fia; te Kéfásnak fogsz hivatni (a mi megmagyarázva: Kőszikla). 


44

  A következő napon Galileába akart menni Jézus; és találkozék Fileppel, és monda néki: Kövess engem! 


45

  Filep pedig Bethsaidából, az András és Péter városából való volt. 


46

  Találkozék Filep Nátánaellel, és monda néki: A ki felől írt Mózes a törvényben, és a próféták, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát. 


47

  És monda néki Nátánael: Názáretből támadhat-é valami jó? Monda néki Filep: Jer és lásd meg! 


48

  Látá Jézus Nátánaelt ő hozzá menni, és monda ő felőle: Ímé egy igazán Izráelita, a kiben hamisság nincsen. 


49

  Monda néki Nátánael: Honnan ismersz engem? Felele Jézus és monda néki: Mielőtt hítt téged Filep, láttalak téged, a mint a fügefa alatt voltál. 


50

  Felele Nátánael és monda néki: Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy az Izráel Királya! 


51

  Felele Jézus és monda néki: Hogy azt mondám néked: láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobbakat látsz majd ezeknél. 


52

  És monda néki: Bizony, bizony mondom néktek: Mostantól fogva meglátjátok a megnyilt eget, és az Isten angyalait, a mint felszállnak és leszállnak az ember Fiára. 


John 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: