Hungarian Bible

John 6

John

Return to Index

Chapter 7

1

  És ezek után Galileában jár vala Jézus; mert nem akar vala Júdeában járni, mivelhogy azon igyekezének a Júdeabeliek, hogy őt megöljék. 


2

  Közel vala pedig a zsidók ünnepe, a sátoros ünnep. 


3

  Mondának azért néki az ő atyjafiai: Menj el innen, és térj Júdeába, hogy a te tanítványaid is lássák a te dolgaidat, a melyeket cselekszel. 


4

  Mert senki sem cselekszik titkon semmit, a ki maga ismeretessé akar lenni. Ha ilyeneket cselekszel, mutasd meg magadat a világnak. 


5

  Mert az ő atyjafiai sem hivének benne. 


6

  Monda azért nékik Jézus: Az én időm még nincs itt; a ti időtök pedig mindig készen van. 


7

  Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl; mert én bizonyságot teszek felőle, hogy az ő cselekedetei gonoszak. 


8

  Ti menjetek fel erre az ünnepre: én még nem megyek fel erre az ünnepre; mert az én időm még nem tölt be. 


9

  Ezeket mondván pedig nékik, marada Galileában. 


10

  A mint pedig felmenének az ő atyjafiai, akkor ő is felméne az ünnepre, nem nyilvánosan, hanem mintegy titkon. 


11

  A zsidók azért keresik vala őt az ünnepen, és mondának: Hol van ő? 


12

  És a sokaságban nagy zúgás vala ő miatta. Némelyek azt mondják vala, hogy jó ember; mások pedig azt mondják vala: Nem, hanem a népnek hitetője. 


13

  Mindamellett senki sem beszélt vala nyiltan ő felőle a zsidóktól való félelem miatt. 


14

  Már-már az ünnep közepén azonban felméne Jézus a templomba, és tanít vala. 


15

  És csodálkozának a zsidók, mondván: Mimódon tudja ez az írásokat, holott nem tanulta?! 


16

  Felele nékik Jézus és monda: Az én tudományom nem az enyém, hanem azé, a ki küldött engem. 


17

  Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti e tudományról, vajjon Istentől van-é, vagy én magamtól szólok? 


18

  A ki magától szól, a maga dicsőségét keresi; a ki pedig annak dicsőségét keresi, a ki küldte őt, igaz az, és nincs abban hamisság. 


19

  Nem Mózes adta-é néktek a törvényt? és senki sem teljesíti közületek a törvényt. Miért akartok engem megölni? 


20

  Felele a sokaság és monda: Ördög van benned. Ki akar téged megölni? 


21

  Felele Jézus és monda nékik: Egy dolgot cselekvém, és mindnyájan csodáljátok. 


22

  Azért Mózes adta néktek a körülmetélkedést (nem mintha Mózestől való volna, hanem az atyáktól): és szombaton körülmetélitek az embert. 


23

  Ha körülmetélhető az ember szombaton, hogy a Mózes törvénye meg ne romoljon; én rám haragusztok-é, hogy egy embert egészen meggyógyítottam szombaton? 


24

  Ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel ítéljetek! 


25

  Mondának azért némelyek a jeruzsálemiek közül: Nem ez-é az, a kit meg akarnak ölni? 


26

  És ímé nyiltan szól, és semmit sem szólnak néki. Talán bizony megismerték a főemberek, hogy bizony ez a Krisztus? 


27

  De jól tudjuk, honnan való ez; mikor pedig eljő a Krisztus, senki sem tudja, honnan való. 


28

  Kiálta azért Jézus a templomban, tanítván és mondván: Mind engem ismertek, mind azt tudjátok, honnan való vagyok; és én magamtól nem jöttem, de igaz az, a ki engem elküldött, a kit ti nem ismertek. 


29

  Én azonban ismerem őt, mert ő tőle vagyok, és ő küldött engem. 


30

  Akarják vala azért őt megfogni; de senki sem veté reá a kezét, mert nem jött még el az ő órája. 


31

  A sokaság közül pedig sokan hivének ő benne; és azt mondják vala, hogy: A Krisztus mikor eljő, tehet-é majd több csodát azoknál, a melyeket ez tett? 


32

  Meghallák a farizeusok, a mint a sokaság ezeket suttogja vala felőle; és szolgákat küldének a farizeusok és a főpapok, hogy fogják meg őt. 


33

  Monda azért nékik Jézus: Egy kevés ideig még veletek vagyok, és majd ahhoz megyek, a ki elküldött engem. 


34

  Kerestek majd engem, és nem találtok meg, és a hol én vagyok, ti nem jöhettek oda. 


35

  Mondának azért a zsidók magok között: Hová akar ez menni, hogy mi majd nem találjuk meg őt? Vajjon a görögök közé szóródottakhoz akar-é menni, és a görögöket tanítani? 


36

  Micsoda beszéd ez, a melyet monda: Kerestek majd engem, és nem találtok meg; és a hol én vagyok, ti nem jöhettek oda? 


37

  Az ünnep utolsó nagy napján pedig felálla Jézus és kiálta, mondván: Ha valaki szomjúhozik, jőjjön én hozzám, és igyék. 


38

  A ki hisz én bennem, a mint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. 


39

  Ezt pedig mondja vala a Lélekről, a melyet veendők valának az ő benne hívők: mert még nem vala Szent Lélek; mivelhogy Jézus még nem dicsőítteték meg. 


40

  Sokan azért a sokaság közül, a mint hallák e beszédet, ezt mondják vala: Bizonynyal ez ama Próféta. 


41

  Némelyek mondának: Ez a Krisztus. Mások pedig mondának: Csak nem Galileából jön el a Krisztus? 


42

  Nem az írás mondta-é, hogy a Dávid magvából, és Bethlehemből, ama városból jön el a Krisztus, a hol Dávid vala? 


43

  Hasonlás lőn azért ő miatta a sokaságban. 


44

  Némelyek pedig közűlök akarják vala őt megfogni, de senki sem veté reá a kezét. 


45

  Elmenének azért a szolgák a főpapokhoz és farizeusokhoz; és mondának azok ő nékik: Miért nem hoztátok el őt? 


46

  Felelének a szolgák: Soha ember úgy nem szólott, mint ez az ember! 


47

  Felelének azért nékik a farizeusok: Vajjon ti is el vagytok-é hitetve? 


48

  Vajjon a főemberek vagy a farizeusok közül hitt-é benne valaki? 


49

  De ez a sokaság, a mely nem ismeri a törvényt, átkozott! 


50

  Monda nékik Nikodémus, a ki éjjel ment vala ő hozzá, a ki egy vala azok közül: 


51

  Vajjon a mi törvényünk kárhoztatja-é az embert, ha előbb ki nem hallgatja és nem tudja, hogy mit cselekszik? 


52

  Felelének és mondának néki: Vajjon te is Galileus vagy-é? Tudakozódjál és lásd meg, hogy Galileából nem támadt próféta. 


53

  És mindnyájan haza menének. 


John 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: