Rumanian Bible Cornilescu Version

Genesis 37

Genesis

Return to Index

Chapter 38

1

 Kn vremea aceea, Iuda a pqrqsit pe frayii sqi, wi a tras la un om din Adulam, numit Hira. 


2

 Acolo, Iuda a vqzut pe fata unui Cananit, numit Wua; a luat -o de nevastq, wi s`a culcat cu ea. 


3

 Ea a rqmas knsqrcinatq, wi a nqscut un fiu, pe care l -a numit Er. 


4

 A rqmas iarqw knsqrcinatq, wi a mai nqscut un fiu, cqruia i -a pus numele Onan. 


5

 A mai nqscut iarqw un fiu, cqruia i -a pus numele Wela; Iuda era la Czib, cknd a nqscut ea. 


6

 Iuda a luat kntkiului squ nqscut Er, o nevastq numitq Tamar. 


7

 Er, kntkiul nqscut al lui Iuda, era rqu knaintea Domnului; wi Domnul l -a omorkt. 


8

 Atunci Iuda a zis lui Onan: ,,Du-te la nevasta fratelui tqu, ia -o de nevastq, ca cumnat, wi ridicq sqmknyq fratelui tqu.`` 


9

 Onan, wtiind cq sqmknya aceasta n`are sq fie a lui, vqrsa sqmknya pe pqmknt ori de ckte ori se culca cu nevasta fratelui squ, ca sq nu dea sqmknyq fratelui squ. 


10

 Ce fqcea el n`a plqcut Domnului, care l -a omorkt wi pe el. 


11

 Atunci Iuda a zis norei sale Tamar: ,,Rqmki vqduvq kn casa tatqlui tqu, pknq va crewte fiul meu Wela.`` Zicea awa ca sq nu moarq wi Wela ca frayii lui. Tamar s`a dus, wi a locuit kn casa tatqlui ei. 


12

 Au trecut multe zile, wi fata lui Wua, nevasta lui Iuda, a murit. Dupq ce au trecut zilele de jale, Iuda s`a suit la Timna, la cei ce -i tundeau oile, el wi prietenul squ Hira, Adulamitul. 


13

 Au dat de veste Tamarei despre lucrul acesta, wi i-au zis: ,,Iatq cq socru-tqu se suie la Timna, ca sq-wi tundq oile.`` 


14

 Atunci ea wi -a lepqdat hainele de vqduvq, s`a acoperit cu o mqhramq, s`a kmbrqcat kn alte haine, wi a wezut jos la intrarea kn Enaim, pe drumul care duce la Timna; cqci vedea cq Wela se fqcuse mare, wi ea nu -i fusese datq de nevastq. 


15

 Iuda a vqzut -o, wi a luat -o drept curvq, pentru cq kwi acoperise faya. 


16

 S`a abqtut la ea din drum, wi a zis: ,,Lasq-mq sq mq culc cu tine!`` Cqci n`a cunoscut -o cq era noru-sa. Ea a zis: ,,Ce-mi dai ca sq te culci cu mine?`` 


17

 El a rqspuns: ,,Am sq-yi trimet un ied din turma mea.`` Ea a zis: ,,Kmi dai un zqlog, pknq kl vei trimete?`` 


18

 El a rqspuns: ,,Ce zqlog sq-yi dau?`` Ea a zis: ,,Inelul tqu, lanyul tqu, wi toiagul pe care -l ai kn mknq.`` El i le -a dat. Apoi s`a culcat cu ea; wi ea a rqmas knsqrcinatq dela el. 


19

 Ea s`a sculat, wi a plecat; wi -a scos mahrama wi s`a kmbrqcat iarqw kn hainele de vqduvq. 


20

 Iuda a trimes iedul prin prietenul squ Adulamitul, ca sq scoatq zqlogul din mknile femeii. Dar acesta n`a gqsit -o. 


21

 A kntrebat pe oamenii locului, wi a zis: ,,Unde este curva aceea, care stqtea aici la Enaim, pe drum?`` Ei au rqspuns: ,,N`a fost nici o curvq aici.`` 


22

 Adulamitul s`a kntors la Iuda, wi i -a spus: ,,N`am gqsit -o; wi chiar oamenii de acolo au zis: ,,N`a fost nici o curvq aici.`` 


23

 Iuda a zis: ,,Yinq ce a luat, numai sq nu ne facem de rks. Iatq, am trimes iedul acesta, wi n`ai gqsit -o.`` 


24

 Cam dupq trei luni, au venit wi au spus lui Iuda: ,,Tamar, noru-ta, a curvit, wi a rqmas chiar knsqrcinatq kn urma curvirii ei.`` Wi Iuda a zis: ,,Scoateyi -o afarq ca sq fie arsq.`` 


25

 Dupq ce au scos -o afarq, ea a trimes sq spunq socrului squ: ,,Dela omul acela, ale cui sknt lucrurile acestea, am rqmas eu knsqrcinatq; vezi, te rog, al cui este inelul acesta, lanyurile acestea, wi toiagul acesta.`` 


26

 Iuda le -a cunoscut, wi a zis: ,,Ea este mai puyin vinovatq deckt mine, fiindcq n`am dat -o de nevastq fiului meu Wela.`` Wi nu s`a mai kmpreunat cu ea deatunci. 


27

 Cknd i -a venit vremea sq nascq, iatq cq kn pkntecele ei erau doi gemeni. 


28

 Wi kn timpul nawterii, unul a scos mkna knainte; moawa i -a apucat mkna, wi a legat -o cu un fir row, zicknd: ,,Acesta a iewit cel dintki.`` 


29

 Dar el a tras mkna knapoi, wi a iewit frate-squ. Atunci moawa a zis: ,,Ce spqrturq ai fqcut!`` De aceea i -a pus numele Perey (Spqrturq). 


30

 Kn urmq a iewit fratele lui, care avea firul row la mknq; de aceea i-au pus numele Zerah (Cqrqmiziu). Iosif kn Egipt. 


Genesis 39

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: