Rumanian Bible Cornilescu Version

Ezra 9

Ezra

Return to Index

Chapter 10

1

 Pe cknd sta Ezra, plkngknd wi cu faya la pqmknt knaintea Casei lui Dumnezeu, wi fqcea aceastq rugqciune wi mqrturisire, se strknsese la el o mulyime foarte mare de oameni din Israel, bqrbayi, femei wi copii, wi poporul vqrsa multe lqcrqmi. 


2

 Atunci Wecania, fiul lui Iehiel, dintre fiii lui Elam, a luat cuvkntul wi a zis lui Ezra: ,,Am pqcqtuit kmpotriva Dumnezeului nostru, duckndu-ne la femei strqine cari fac parte din popoarele yqrii. Dar Israel n`a rqmas fqrq nqdejde kn aceastq privinyq. 


3

 Sq facem acum un legqmknt cu Dumnezeul nostru pentru izgonirea tuturor acestor femei wi a copiilor lor, dupq pqrerea domnului meu wi a celor ce se tem de poruncile Dumnezeului nostru. Wi facq-se dupq Lege. 


4

 Scoalq-te, cqci treaba aceasta te privewte. Noi vom fi cu tine. Kmbqrbqteazq-te wi lucreazq.`` 


5

 Ezra s`a sculat, wi a pus pe cqpeteniile preoyilor, Leviyilor wi kntregului Israel, sq jure cq vor face ce se spusese. Wi ei au jurat. 


6

 Apoi Ezra a plecat dinaintea Casei lui Dumnezeu, wi s`a dus kn odaia lui Iohanan, fiul lui Eliawib. Cknd a intrat, n`a mkncat pkne wi n`a bqut apq, pentrucq era mkhnit din pricina pqcatului fiilor robiei. 


7

 S`a dat de veste kn Iuda wi la Ierusalim cq toyi fiii robiei trebuie sq se adune la Ierusalim, 


8

 wi cq, dupq pqrerea cqpeteniilor wi bqtrknilor, oricui nu va veni kn trei zile i se vor lua averile, wi el knsuw va fi izgonit din adunarea fiilor robiei. 


9

 Toyi bqrbayii lui Iuda wi Beniamin s`au strkns la Ierusalim kn trei zile. Era a douqzecea zi a lunii a noua. Tot poporul stqtea pe locul deschis dinaintea Casei lui Dumnezeu, tremurknd din pricina kmprejurqrii aceleia wi de ploaie. 


10

 Preotul Ezra s`a sculat wi le -a zis: ,,Ayi pqcqtuit luknd femei strqine, wi ayi fqcut pe Israel wi mai vinovat. 


11

 Mqrturisiyi-vq acum grewala knaintea Domnului, Dumnezeului pqrinyilor vowtri, wi faceyi voia Lui! Despqryiyi-vq de popoarele yqrii wi de femeile strqine.`` 


12

 Toatq adunarea a rqspuns cu glas tare: ,,Trebuie sq facem cum ai zis! 


13

 Dar poporul este kn mare numqr, vremea este ploioasq, wi nu poate sq rqmknq afarq. De altfel, aceasta nu este treabq de o zi sau douq, cqci sknt mulyi printre noi cari au pqcqtuit kn privinya aceasta. 


14

 Sq rqmknq dar toate cqpeteniile noastre kn locul kntregei adunqri. Wi toyi cei din cetqyile noastre, cari s`au knsurat cu femei strqine, sq vinq la timpuri hotqrkte, cu bqtrknii wi judecqtorii din fiecare cetate, pknq se va abate dela noi mknia aprinsq a Dumnezeului nostru din pricina kntkmplqrii acesteia.`` 


15

 Ionatan, fiul lui Asael, wi Iahzia, fiul lui Ticva, ajutayi de Mewulam, wi de Levitul Wabtai, au fost singurii kmpotriva acestei pqreri, 


16

 pe care au primit -o fiii robiei. Au ales pe preotul Ezra, wi capi de familii dupq casele lor pqrintewti, toyi numiyi pe nume, wi au stqtut kn ziua kntki a lunii a zecea sq cerceteze lucrul acesta. 


17

 Kn ziua kntki a lunii kntkia, au isprqvit cu toyi bqrbayii cari se knsuraserq cu femei strqine. 


18

 Kntre fiii preoyilor, s`au gqsit unii cari se knsuraserq cu femei strqine: dintre fiii lui Iosua, fiul lui Ioyadac, wi dintre frayii sqi: Maaseia, Eliezer, Iarib wi Ghedalia, cari s`au kndatorat, 


19

 dknd mkna, sq-wi izgoneascq nevestele wi sq aducq un berbece ca jertfq pentru vinq; 


20

 din fiii lui Imer: Hanani wi Zebadia; 


21

 din fiii lui Harim: Maaseia, Ilie, Wemaia, Iehiel wi Ozia; 


22

 din fiii lui Pawhur: Elioenai, Maaseia, Ismael, Netaneel, Iozabad wi Eleasa. 


23

 Dintre Leviyi: Iozabad, Wimei, Chelaia sau Chelita, Petahia, Iuda wi Eliezer. 


24

 Dintre ckntqreyi: Eliawib. Dintre uwieri: Walum, Telem wi Uri. 


25

 Dintre cei din Israel: din fiii lui Pareow, Ramia, Izia, Malchia, Miamin, Eleazar, Malchia wi Benaia; 


26

 din fiii lui Elam: Matania, Zaharia, Iehiel, Abdi, Ieremot wi Ilie; 


27

 dintre fiii lui Zatu: Elioenai, Eliawib, Matania, Ieremot, Zabat wi Aziza; 


28

 dintre fiii lui Bebai: Iohanan, Hanania, Zabai wi Atlai; 


29

 dintre fiii lui Bani: Mewulam, Maluc, Adaia, Iawub, Weal wi Ramot; 


30

 dintre fiii lui Pahat-Moab: Adna, Chelal, Benaia, Maaseia, Matania, Beyaleel, Binui wi Manase; 


31

 dintre fiii lui Harim: Eliezer, Iwia, Malchia, Wemaia, Simeon, 


32

 Beniamin, Maluc wi Wemaria; 


33

 dintre fiii lui Hawum: Matnai, Matata, Zabad, Elifelet, Ieremai, Manase wi Wimei; 


34

 dintre fiii lui Bani: Maadai, Amram, Uel, 


35

 Benaia, Bedia, Cheluhu, 


36

 Vania, Meremot, Eliawib, 


37

 Matania, Matnai, Iaasai, 


38

 Bani, Binui, Wimei, 


39

 Welemia, Natan, Adaia, 


40

 Macnadbai, Wawai, Warai, 


41

 Azareel, Welemia, Wemaria, 


42

 Walum, Amaria wi Iosif; 


43

 dintre fiii lui Nebo: Ieiel, Matitia, Zabad, Zebina, Iadai, Ioel wi Benaia. 


44

 Toyi acewtia luaserq femei strqine, wi mulyi avuseserq copii cu ele 


Nehemiah 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: