Rumanian Bible Cornilescu Version

Isaiah 60

Isaiah

Return to Index

Chapter 61

1

 ,,Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, cqci Domnul M`a uns sq aduc vewti bune celor nenorociyi: El M`a trimes sq vindec pe cei cu inima zdrobitq, sq vestesc robilor slobozenia, wi prinwilor de rqzboi izbqvirea; 


2

 sq vestesc un an de kndurare al Domnului, wi o zi de rqzbunare a Dumnezeului nostru; sq mkngki pe toyi cei kntristayi; 


3

 sq dau celor kntristayi din Sion, sq le dau o cununq kmpqrqteascq kn loc de cenuwq, un untdelemn de bucurie kn locul plknsului, o hainq de laudq kn locul unui duh mkhnit, ca sq fie numiyi ,terebinyi ai neprihqnirii,` ,un sad al Domnului, ca sq slujeascq spre slava Lui.`` 


4

 ,,Ei vor zidi iarqw vechile dqrqmqturi, vor ridica iarqw nqruirile din vechime, vor knoi cetqyi pustiite, rqmase pustii din neam kn neam. 


5

 Strqinii vor sta wi vq vor pawte turmele, wi fiii strqinului vor fi plugarii wi vierii vowtri. 


6

 Dar voi vq veyi numi preoyi ai Domnului, wi veyi fi numiyi slujitori ai Dumnezeului nostru, veyi mknca bogqyiile neamurilor, wi vq veyi fqli cu fala lor. 


7

 Kn locul ocqrii voastre, veyi avea kndoitq cinste; kn locul ruwinii, se vor veseli de partea lor, cqci vor stqpkni kndoit kn yara lor, wi vor avea o bucurie vecinicq. 


8

 Cqci Eu, Domnul, iubesc dreptatea, urqsc rqpirea wi nelegiuirea; le voi da cu credinciowie rqsplata lor, wi voi kncheia cu ei un legqmknt vecinic. 


9

 Sqmknya lor va fi cunoscutq kntre neamuri, wi urmawii lor printre popoare; toyi ceice -i vor vedea, vor cunoawte cq sknt o sqmknyq binecuvkntatq de Domnul.`` 


10

 ,,Mq bucur kn Domnul, wi sufletul Meu este plin de veselie kn Dumnezeul Meu; cqci M`a kmbrqcat cu hainele mkntuirii, M`a acoperit cu mantaua izbqvirii, ca pe un mire kmpodobit cu o cununq kmpqrqteascq, wi ca o mireasq, kmpodobitq cu sculele ei. 


11

 Cqci, dupq cum pqmkntul face sq rqsarq lqstarul lui, wi dupq cum o grqdinq face sq kncolyeascq sqmqnqturile ei, awa va face Domnul, Dumnezeu, sq rqsarq mkntuirea wi lauda, kn faya tuturor neamurilor.`` 


Isaiah 62

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: