Rumanian Bible Cornilescu Version

1st John 5

2 John

Return to Index

Chapter 1

1

 Presbiterul (Sau: bqtrknul.) cqtre aleasa Doamnq wi cqtre copiii ei, pe cari -i iubesc kn adevqr-wi nu numai eu, ci toyi cei ce cunosc adevqrul, - 


2

 pentru adevqrul acesta care rqmkne kn noi, wi care va fi cu noi kn veac: 


3

 Harul, kndurarea wi pacea sq fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatql, wi din partea Domnului Isus Hristos, Fiul Tatqlui, kn adevqr wi kn dragoste! 


4

 M`am bucurat foarte mult cknd am aflat pe unii din copiii tqi umblknd kn adevqr, dupq porunca pe care am primit -o dela Tatql. 


5

 Wi acum, te rog, Doamnq, nu ca wi cum yi-aw scrie o poruncq nouq, ci cea, pe care am avut -o dela knceput: sq ne iubim unii pe alyii! 


6

 Wi dragostea stq kn vieyuirea dupq poruncile Lui. Aceasta este porunca kn care trebuie sq umblayi, dupq cum ayi auzit dela knceput. 


7

 Cqci kn lume s`au rqspkndit mulyi amqgitori, cari nu mqrturisesc cq Isus Hristos vine kn trup. Iatq amqgitorul, iatq Antihristul! 


8

 Pqziyi-vq bine sq nu perdeyi rodul muncii voastre, ci sq primiyi o rqsplatq deplinq. 


9

 Oricine o ia knainte, wi nu rqmkne kn knvqyqtura lui Hristos, n`are pe Dumnezeu. Cine rqmkne kn knvqyqtura aceasta, are pe Tatql wi pe Fiul. 


10

 Dacq vine cineva la voi, wi nu vq aduce knvqyqtura aceasta, sq nu -l primiyi kn casq, wi sq nu -i ziceyi: ,,Bun venit!`` 


11

 Cqci cine -i zice: ,,Bun venit!`` se face pqrtaw faptelor lui rele. 


12

 Aw vrea sq vq spun multe lucruri; dar nu voiesc sq vi le scriu pe hkrtie wi cu cernealq; ci nqdejduiesc sq vin la voi, wi sq vq vorbesc gurq cqtre gurq, pentruca bucuria noastrq sq fie deplinq. 


13

 Copiii surorei tale alese kyi trimet sqnqtate. Amin 


3rd John 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: