Uma New Testament Bible

Philippians 3

Philippians

Return to Index

Chapter 4

1

  Toe-mi ompi' to kupe'ahi' pai' to kukalentorai: pakaroho mpu'u-mi pokore-ni mpopangala' Pue'. Koi' -die ompi' kabohea nono-kue pai' to mpakagoe' nono-ku. 


2

 Ompi' -ku Euodia pai' ompi' -ku Sintikhe! Kuperapi' bona hintuwu' -koi hewa to masipato' hi tauna to mepangala' hi Pue'. 


3

 Pai' kuperapi' hi iko, Sunsugus, ema' -ku to tida, tulungi-ra-rawo tobine to rodua toera, bona neo' -rapa mosisala. Bula-ku hi retu-pidi dohe-ni, mobago ntomo-ra mpodohei-a mpopalele Kareba Lompe', hante Klemens pai' wo'o doo-doo hampobagoa-ku to ntani' -na. Hanga' -ra ria omea te'uki' hi rala Buku Katuwua'. 


4

 Ompi' -ompi', kana goe' oa' -koi, apa' mosidai' -mokoi hante Pue'. Hangkani-pi ku'uli': pakagoe' ncuu nono-ni. 


5

 Kusarumaka hawe'ea tauna mpohilo kalompe' nono-ni. Kiwoi-e', uma-pi mahae rata Pue'! 


6

 Neo' mpokakoro' ba napa-napa. Hi butu nyala-na tida oa' -koi mosampaya, mekakae, merapi' hi Alata'ala, pai' mpo'uli' oa' tarima kasi. 


7

 Ane nitonu kakoroa' -ni hi Alata'ala, nawai' -koi kalompea' to meliu ngkai pekiri manusia', alaa-na rodo-mi nono-ni pai' pekiri-ni hi posidaia' -ni hante Kristus Yesus. 


8

 Ka'omea-na ompi', kuperapi' bona nipenonoi oa' napa-napa to lompe' pai' to natao ra'une'. Napa to makono, napa to masipato', napa to monoa', napa to moroli', napa to ncola, pai' napa to lompe' ra'epe doo, toe-mi to nipenonoi. 


9

 Napa to nipenau' ngkai aku', lompe' tudui' -ku to ni'epe-mi pai' to nitarima, duu' -na gau' -ku to nihilo moto-mi, toe-mi to nibabehi. Ane hewa toe-pi kehi-ni, Alata'ala mpodohei-koi pai' mpakarodo nono-ni. 


10

  Goe' lia nono-ku ompi', pai' -a mpo'une' Pue', apa' nau' mahae-tamo mogaa', nipakatu wo'o-mi petulungi-ni hi aku'. Uma-le ku'uli' ba uma-apa nikiwoi. Nikiwoi oa' -a, ka'uma-na ria loga-ni-wadi mpotulungi-a. 


11

 Pai' ku'uli' toe, uma patuju-ku mpo'uli' karia-na kakuraa' -ku. Apa' kupobiasa moto-mi tuwu' goe' hante napa to ria. 


12

 Ku'inca tuwu' hi anu hangkedi', ku'inca wo'o tuwu' hi anu to melabi. Nau' ba napa-napa to mporumpa' -a, ku'inca oa' mpakagoe' nono-ku-- nto'u bohu nto'u mo'oro', wori' ba hangkedi', nakariai ba nakakurai'. 


13

 Kupakule' oa' mponyanyo butu to merumpa', apa' Kristus mporohoi nono-ku. 


14

 Aga nau' wae, lompe' lia nono-ni ompi' mpotulungi-a hi rala kasusaa' -ku tohe'i-e. 


15

 Ompi' -ompi' to Filipi! Lomo' pompohawu' -ku Kareba Lompe' hi ngata-ni, pai' -a me'ongko' ngkai propinsi Makedonia, uma ria to Kristen hi ngata ntani' -na to mpopakatui-a doi. Muntu' koi' -wadi ompi' to mpohorongko-a nto'u toe, hewa to ni'inca moto-mi ompi'. 


16

 Pai' uma muntu' toe, nto'u-ku hi ngata Tesalonika-pidi, ria kakuraa' -ku, ba hangkuja ngkani-mokoi mpakatui-a ba napa-napa. 


17

 Pai' ku'uli' toe, uma kadoko' -ku mporata pewai' -wadi. Konoa-ku mpu'u, bona ngkai kalompe' nono-ni toe-e, katedoo-donihia pegane' Alata'ala hi koi' ompi'. 


18

 Jadi' bona ni'inca: hawe'ea to nipakatu, kutarima-mi, kudoa omea-mi ngkai Epafroditus. Pakatu-ni toe mpohonoi' pai' melabi-mi ngkai to kuparaluu. Pewai' -ni toe hewa anu mohonga to nipopepue' hi Alata'ala. Napokono lia, pai' goe' nono-na mpodoa. 


19

 Uma bisa kuhiwili kalompe' nono-ni ompi'. Alata'ala to kupue', Hi'a-damo to mpakagana hawe'ea kaparaluua-ni, ntuku' ka'uaa' -na to uma mowo kabohe-na, hi posidaia' -ni hante Kristus Yesus. 


20

  Une' -mi Alata'ala Tuama-ta duu' kahae-hae-na. Amin. 


21

 Parata-ka-kuwo tabe-ku hi hawe'ea topepangala' hi Kristus Yesus to hi retu. Doa wo'o-koi tabe ngkai ompi' -ompi' hampepangalaa' -ni to dohe-ku hi rehe'i. 


22

 Hawe'ea topepangala' hi Yesus to hi ngata rehe'i, nte hira' to hi tomi magau', mpakatu tabe hi koi' ompi'. 


23

 Pue' -ta Yesus Kristus mpogane' -koi omea. Hudu rei-mi. 


Colossians 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: