Uma New Testament Bible

Titus 2

Titus

Return to Index

Chapter 3

1

  Popokiwoii-ra to Kristen to hi retu-ra bona mengkoru-ra hi topoparenta pai' hi totu'a ngata. Kana ratuku' hawa' topoparenta pai' sadia mpobago hawe'ea pobago to lompe'. 


2

 Neo' metuntui', neo' momehono'. Kana rapaka'olu kehi-ra, pai' rapakadingki' oa' nono-ra hi hawe'ea tauna. 


3

 Apa' owi-e, mobengi wo'o-pidi-tawo nono-ta, uma ta'incai ohea to makono hilou hi Pue' Ala, tatiboki Atura-na. Katuwu' -ta owi-le nakuasai kahinaa nono to dada'a pai' kagoea' dunia' to uma lompe'. Dada'a nono-ta, mohingi' -ta hi doo, mohuku' pai' momepokahuku' -ta-wadi. 


4

 Aga nau' hewa toe kadada'a kehi-ta, Alata'ala mpoka'ahi' -ta pai' napopohiloi-tamo kalompe' nono-na hi kanahore-ta ngkai huku' jeko' -ta. 


5

  


6

 Napa pai' nahore-ta ngkai huku' jeko' -ta toe-e? Ba nahore-ta apa' monoa' kehi-ta? Bela-hawo. Nahore-ta toe, muntu' ngkai kalompe' nono-na moto-hawo. Yesus Kristus mate mpotolo' jeko' -ta jadi' Magau' Tompohore-ta, alaa-na Alata'ala mpowai' -tamo Inoha' Tomoroli', to uma mowo kabohe kuasa-na hi rala nono-ta. Hante kuasa Inoha' Tomoroli' toe, nabohoi' -tamo ngkai jeko' -ta, nawai' -ta katuwua' to bo'u pai' nono to bo'u. 


7

 Patuju-na Alata'ala mpobabehi toe, bona ngkai kabula rala-na napomonoa' -tamo hi poncilo-na, duu' -na mporata-ta katuwua' to lompe' duu' kahae-hae-na, hewa to najanci hi hawe'ea tauna to napo'ana'. 


8

 Makono-hanale lolita toe-e we'i. Toe pai' kuperapi' bona nupomotede' mpu'u lolita-nu mpakanoto hawe'ea tudui' toe hi ompi' -ompi' to mepangala' -mi hi Alata'ala, bona tida-ra mpobabehi gau' to lompe'. Tudui' toe-mi to lompe', pai' to mokalaua hi manusia'. 


9

  Ria wo'o tauna to ntora momebaro pai' momehono' -wadi, mpomehonoi' atura agama Yahudi ba tutura po'ompi'. Neo' -pi nupiliu-ra metudui'. Pelelii' lau-mi pomehonoa' to rabehi-behi tauna to wojo tetura. Apa' uma ria rasi' -na pai' uma ria kalaua-na. 


10

 Ane ria tauna to mpobabehi pogaaa' hi ompi' -ompi' hampepangalaa' -ta, tanee' -ra nte hangkani ba rongkani. Ane uma oa' rabahakai, neo' -pi nupiliu-ra mpotudui' ntodea. 


11

 Apa' monoa' -mi nu'inca: tauna to hewa toe, tungkai' meleli' -ra ngkai tudui' to makono. Mpohuku' woto-ra moto-ramo-rawo hante jeko' -ra to ratungkai' toe. 


12

 Ane rata-ipi Artemas ba Tikhikus to kusuro tilou, nupari-pari tumai mpohirua' -ka hi ngata Nikopolis, apa' patuju-ku tida hi ria-a mpai' nto'u tempo lengi'. 


13

 Ane Zenas, guru Atura Musa tetui, pai' Apolos, kuperapi' bona nipope'ongko' lompe' -ra, bona uma ria kakuraa' -ra hi pomakoa' -ra. 


14

 Ompi' -ompi' hampepangalaa' -ta kana tida oa' mpobago bago to lompe', bona mporata-ra kaparaluua eo-eo-na, nee-neo' mpai' uma ria kalaua tuwu' -ra. 


15

 Wori' tabe ngkai hawe'ea doo-ku to hi rehe'i. Parata wo'o-kaka-kaiwo tabe-kai hi bale-bale hampepangalaa' -kai hi retu. Pue' mpogane' -koi omea. 


Philemon 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: